Sıkça Sorulan Sorular

 • Üniversitede dersleri ve ders programlarını kim belirliyor?

  Üniversitede dersler ilgili birimlerin teklifi ve Senato’nun onayıyla belirlenmektedir. Haftalık Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

 • Ders kaydı nasıl yapılıyor?

  Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde internet üzerinden Öğrenci Bilgi Sisteminde derslerini seçerek ve Danışman onayı ile ders kaydı yapılmış olur.

 • Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

  Yarıyılda bir öğrenci, bulunduğu sınıfa göre öncelikle alt sınıflardan sorumlu olduğu dersleri kayıtlı olduğu programda almak koşuluyla, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde tanımlanan AGNO değeri 1.80 altında kalanlar en fazla 30 AKTS, AGNO değeri 1.80 ve üzerinde olanlar en fazla 45 AKTS kredisi kadar akademik danışmanın onayıyla bulunduğu yarıyılın derslerini alabilir.

 • Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

  Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur.

 • Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?

  Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşabilir.